Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

13 grudnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Pobierz: Tabela z informacją o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania.