Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

W dniach 19 i 20 grudnia 2018 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego, a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 104 319 165,00 PLN. W ramach projektów zostanie objętych wsparciem 11 079 osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym 6 652 osób należących do kategorii NEET tj. osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i 2 226 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektów PUP udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy pomocy, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia. Ponadto, będą realizowane następujące formy wsparcia wg zdiagnozowanych potrzeb: staże (69,13%), szkolenia (5,61%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10,07%), doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (4,80%), prace interwencyjne (3,65%), bony na zasiedlenie i szkoleniowe oraz studia podyplomowe (łącznie 6,73%). Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W projektach powiatowych urzędów pracy zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej:

  • dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) – 42%,
  • dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 57%.

Pobierz: Lista projektów pozakonkursowych PUP w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER zawartych w grudniu 2018 roku