Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Aktualizacja 29.01.2019 r.

Odpowiedzi na wskazane poniżej pytania znajdują się w tutaj  (pobierz)

 1. Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej
 2. Czy pośrednik w ramach wykonywanych zadań może zajmować się poszukiwaniem stażu?
 3. Jakie wskaźniki należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie ?

 4. Czy grupę docelową mogą stanowić tylko osoby bierne zawodowo wpisujący się w kategorię młodzieży NEET?
 5. Jeśli chcę ubiegać się o spełnienie kryterium premiującego nr 2 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to czy w obszarze realizacji można wskazać całe województwo kujawsko-pomorskie, a tylko w części opisowej wniosku wskazać, że 30% uczestników będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze?
 6. Czy w przypadku kierowania wsparcia do uczestników pochodzących z obu dopuszczalnych grup docelowych należy liczbowo wyróżniać poszczególne podgrupy?
 7. Co należy zrobić w przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie przewidziane zostanie, że wśród uczestników projektu znajdą  się nie tylko osoby bierne zawodowo, ale też te wywodzące się z drugiej kwalifikowanej grupy docelowej, a podczas rekrutacji okaże się, że zgłosiły się tylko osoby bierne zawodowo?

 8.  

  Czy można objąć wsparciem uczestników z jednego konkretnego powiatu?
 9. Jakie zapisy należy ująć we wniosku w kontekście spełnienia kryterium dostępu nr 16 Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO?

 10. W jaki sposób badać przynależność osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych do tzw. „ubogich pracujących” – czy osiągnięty dochód porównujemy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (2250 PLN) czy poprzez przeliczenie minimalnej stawki godzinowej przez średnią liczbę godzin do przepracowania w miesiącu (14,70 PLN *160h = 2352 PLN)?