Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Ogłaszamy nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pracy na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków w ramach ww. konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-006/20 prowadzony będzie od 23 do 31 marca 2020 r.

Pobierz: Ogłoszenie o konkursie nr 6
Pobierz: Regulamin konkursu nr 6
Pobierz: Załączniki do regulaminu