Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Stan na dzień: 26.11.2019 r.

 1. Jak należy wywiązać się z zapisu: „Wnioskodawca poinformuje o realizacji projektu PO WER instytucje realizujące projekty w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WKP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
  Czy jest dostępna lista tych instytucji?
  Czy mają to być aktualne projekty czy zakończone, a jeśli zakończone to z jakiego okresu?

Zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 jest zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi I PO WER w celu spełnienia kryterium powinni poinformować pisemnie (np. poprzez wysłanie e-maila) o realizacji projektu PO WER:

 • instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej(np. OPS, PCPR, ZAZ, KIS, CIS, WTZ, NGO, OWES) funkcjonujące na terenie realizacji projektu (jeśli projekt jest realizowany na terenie gminy/gmin - na terenie powiatu/powiatów, w których znajdują się gminy); 
 • beneficjentówrealizujących projekty w ramach CT 9 (niezależnie czy projekt jest w trakcie realizacji czy jego realizacja już się zakończyła) na terenie realizacji projektu (jeśli projekt jest realizowany na terenie gminy/gmin - na terenie powiatu/powiatów, w których znajdują się gminy) oraz
 • zamieścić informację o realizacji projektu na swojej stronie internetowej.

W celu przekazania informacji do właściwych beneficjentów realizujących projekty w ramach CT 9 należy na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia lub http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/lista-beneficjentow odszukać beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P w Działaniu 9.1, 9.2, 9.3.

Informacja przekazywana ww. podmiotom powinna zawierać szczegóły dotyczące:

 • celów projektu,
 • opisu grup docelowych,
 • harmonogramu i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia,
 • kryteriów rekrutacji uczestników i warunków udziału w projekcie.
 1. Jak wywiązać się z zapisu dot. przyjęcia do projektu osoby pracującej – źródło pomiaru: „Zaświadczenia o zatrudnieniu (um. o pracę/cywilno-prawna przedłożona do wglądu projektodawcy)”.

  Czy po zapoznaniu się z umową należy np. na formularzu zgłoszeniowym oświadczyć, że Beneficjent zapoznał się z umową i spełnia ona kryteria?

W przypadku przyjęcia do projektu osoby pracującej weryfikacja źródła danych do pomiaru w postaci „zaświadczenia o zatrudnieniu (um. o pracę/cywilno-prawna przedłożona do wglądu projektodawcy)” może odbywać się w opisany powyżej  sposób tj. Osoba odpowiedzialna za rekrutację na formularzu zgłoszeniowym powinna oświadczyć, że zapoznała się z umową i że spełnia ona kryteria.

 1. W przypadku osób pracujących jak sprawdzić status „ubogi pracujący” gdy kandydat ma umowę zlecenie ze stawką godzinową powyżej minimalnej stawki godzinowej – 14,70 zł, ale oświadcza, że pracuje w miesiącu tylko np. 100h więc jego wynagrodzenie jest mniejsze niż 2250zł/miesiąc?

W przypadku osób ubogich pracujących ich status sprawdzamy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawna lub zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach które jest przedłożone do wglądu projektodawcy oraz oświadczenia uczestnika projektu o spełnieniu definicji osoby ubogiej pracującej tj. o wysokości miesięcznych zarobków (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tj. 2 250,00 PLN.)

 1. Nowe wytyczne kwalifikowalności wydatków.

  Czy na pewno nie trzeba przeprowadzać procedury Rozeznania rynku dla wydatków ujętych w Standardzie cen i usług, jak np. Wynagrodzenie doradcy zawodowego.
  Co wówczas z szacowaniem ceny, czy jest konieczność przeprowadzenia szacowania?

Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.1Wytycznych „rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych towarów i usług ,dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, o których mowa w pkt 4 podrozdziału 6.2”. W związku z powyższym beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). W związku powyższym nie ma obowiązku przedstawiania szacowania.