Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) PO WER odpowiedzialnej za realizację powierzonych zadań
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, tj. w ramach:
- Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.
- Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

Kwota środków, która może zostać przeznaczona na finansowanie projektów w ramach wyżej wymienionych działań PO WER wynosi łącznie 118,6 mln Euro, w tym na:
- projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy – 100,8 mln Euro, 
- projekty konkursowe – 17,8 mln Euro.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Wsparcie dla osób bez pracy

Informacja dla podmiotów chcących przygotować projekt aktywizujący osoby niepracujące

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Większość środków EFS (ok. 72%) jest wdrażana na poziomie regionalnym, gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom, grupom.
PO WER koncentruje się na realizacji Strategii Europa 2020, a przede wszystkim na poprawie funkcjonowania takich obszarów jak: zatrudnienie, włączenie społeczne, adaptacyjność, edukacja, szkolnictwo wyższe, zdrowie i dobre rządzenie.

Ze względu na niekorzystną sytuację osób młodych na kujawsko-pomorskim rynku pracy, w ramach PO WER wdrażana jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest jednym z głównych źródeł poprzez które UE finansuje programy w ramach gwarancji dla młodzieży. Dzięki temu województwo kujawsko-pomorskie może wspomóc większą liczbę osób młodych chcących podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe i w efekcie podjąć zatrudnienie.

Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

1. Rynek pracy

2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna

3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników

4. System ochrony zdrowia

5. Dobre rządzenie

6. System edukacji

7. Szkolnictwo wyższe

8. Osoby młode 

 

Osie Priorytetowe w PO WER: 

I. Osoby młode na rynku pracy - wkład UE: 1 757 mln euro (EFS i YEI),

  • - realizacja działań skierowanych do pozostających bez pracy osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności do tzw. młodzież NEET, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu),
  • - aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy, 

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - wkład UE: 739 mln euro (EFS),

  • - wdrożenie priorytetowych reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych zgodnie ze strategią Europa 2020 i krajowymi programami reform. 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju- wkład UE: 1 056 mln euro (EFS),

  • - wsparcie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. 

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - wkład UE: 670 mln euro (EFS),

  • - realizacja działań oryginalnych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, m.in. na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia - wkład UE: 301 mln euro (EFS),

  • - realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, skierowanych do osób w wieku aktywności zawodowej oraz wprowadzanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

VI. Pomoc techniczna – wkład UE: 164 mln euro (EFS).  


Wsparcie dla osób bez pracy:

Jak zgłosić się do projektu?

Osoby bez pracy, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), powinny zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, aby uzyskać informacje o obecnie realizowanych projektach.

Kto i z czego może skorzystać?
Program adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczą się, nie pracują ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. W projektach przeznaczonych dla osób bez pracy realizowanych w ramach PO WER można skorzystać z form wsparcia takich jak:
Doradztwo zawodowe:
Doradztwo zawodowe to pomoc w podjęciu decyzji dotyczących: wyboru zawodu, miejsca pracy oraz planowania rozwoju kariery zawodowej. Doradztwo zawodowe jest realizowane w formie indywidualnej lub grupowej porady zawodowej i polega w szczególności na:
• udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
• udzielaniu porad ułatwiających wybór zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia;
• kierowaniu na specjalistyczne badania, których wyniki informują o możliwości podjęcia pracy w danym zawodzie albo kierunku kształcenia.

Pośrednictwo pracy:
Pośrednictwo pracy polega m.in. na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Polega również na pozyskiwaniu ofert pracy, ich upowszechnianiu oraz udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o ofertach pracy w celu skojarzenia osób bezrobotnych z pracodawcami.

Szkolenia:

Szkolenia ze względu na tematykę  dzielą się na:

ogólne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowa-dzące do zdobycia przez osobę bezrobotną uniwersalnych kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać na różnych stanowiskach pracy.

specjalistyczne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez osobę bezrobotną kwalifikacji bezpośrednio niezbędnych na danym stanowisku pracy, powiązanych ze specyfiką tego stanowiska.

Uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium szkoleniowe.

Staże:

Ich celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe.

Dotacje na założenie firmy:

Wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest możliwe poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie firmy oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Wartość udzielonej przez PUP dotacji nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy:

• Oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu lub brakujących elementów wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawca, który uzyskał środki na wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy.
• Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy może zostać udzielone wyłącznie w połączeniu z zatrudnieniem subsydiowanym.

Subsydiowane zatrudnienie :

Wsparcie zatrudnienia pozwala na zatrudnienie osoby bez pracy w ramach umowy o pracę przy współudziale środków EFS. Pracodawca zatrudniający osobę młodą w ramach zatrudnienia subsydiowanego otrzymuje przez określony czas zwrot części kosztów wynagrodzenia.

Dodatek relokacyjny:

Jest to wsparcie dla osób, które podjęły zatrudnienie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (powyżej 50 km). Ma ono formę pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub osiedlenia się w nowym miejscu zamieszkania.


Informacja dla podmiotów chcących przygotować projekt aktywizujący osoby niepracujące 

Kto może występować o dotację?

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez powiatowe urzędy pracy.
konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. 

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe, czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektów realizowanych w ramach Osi 1 PO WER to osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET, ang. „not in employment, education or training”);

Jakie formy wsparcia można zrealizować w projekcie?

W ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przewidziano szeroki wachlarz form wsparcia, np.:

Szkolenia

Szkolenia mogą odbywać się w formule stacjonarnej lub on-line, w formie e-learningu.

Ze względu na zakres treści szkolenia dzielą się na:

ogólne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika uniwersalnych kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na stanowisku pracy obecnie zajmowanym, jak również na przyszłych,
specjalistyczne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji bezpośrednio przydatnych na konkretnym stanowisku pracy, powiązanych ze specyfiką tego stanowiska, których nie będzie mógł wykorzystać przy podjęciu zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie lub w innych obszarach działalności zawodowej.

Doradztwo

Jako doradztwo określa się pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności jeżeli jest powiązana z zakresem tematycznym szkoleń. Doradztwo jest prowadzone indywidualnie przez doradcę, polega na relacjach doradca – odbiorca lub. Może również stanowić pomoc dla beneficjenta pomocy (np. przedsiębiorcy, osoby bezrobotnej, itp.) powiązaną tematycznie z dofinansowanym projektem szkoleniowym.

Dotacje na firmę

jednorazowe bezzwrotne środki finansowe przekazywane na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W programie Wiedza Edukacja Rozwój dotacje dostępne są w ramach projektów, jako jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy. Dotacje zwykle występują wspólnie z dodatkowym wsparciem w postaci szkoleń i doradztwa w obszarze działalności gospodarczej.

Praktyki, staże, kursy

Są to narzędzia wspomagające osoby z problemami na rynku pracy. Służą przekazaniu wiedzy i umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców. Praktyki i staże umożliwiają zdobycie doświadczeń zawodowych.

Zatrudnienie subsydiowane

Forma wsparcia dla pracodawców i pracowników. Przedsiębiorcom stwarza możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia. Pracownicy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Programy mobilnościowe

Na poziomie regionalnym jest to wsparcie dla osób z problemami na rynku pracy, którym udało się znaleźć zatrudnienie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (powyżej 50 km). Ma ono formę dodatku / grantu ułatwiającego przeorganizowanie życia w sposób umożliwiający podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

W wymiarze ponadnarodowym programy mobilności służą nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczyniają się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.

Przykładowymi typami programów są:

programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów;
programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing.

 

Chcę się starać o dofinansowanie realizacji mojego projektu aktywizacyjnego? Od czego zacząć?

Zidentyfikuj potrzeby

Największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu. W przypadku instytucji starających się o wsparcie w ramach Osi I PO WER istotne jest posiadanie wiedzy, umiejętności i potencjału z zakresu aktywizacji zawodowej/społecznej osób niepracujących. Potrzeby konkretnej grupy osób, np. pozostających bez pracy, które potencjalnie będą uczestnikami projektu, muszą zostać precyzyjnie zbadane dając podstawę do realizacji projektu.
Myśl projektowo
Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania. Należy dokładnie przeanalizować formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków aplikacyjnych opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację określonych działań w ujęciu projektowym.
Ważne jest zapoznanie się z regulaminami konkretnych konkursów w odpowiedzi na które przygotowujemy naszą aplikację.
Przygotowując swój projekt należy zapoznać się również obowiązkami związanymi z realizacją projektu objętych wsparciem z Funduszy Europejskich. Ze względu na wykorzystanie pieniędzy publicznych, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź ogłoszenia naborów wniosków

Wnioski o wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój składa się w ściśle określonych przez WUP w Toruniu terminach naboru wniosków. Harmonogram naboru wniosków publikowany jest na stronie power.wup.torun.pl w dziale "konkursy". Po ogłoszeniu naboru przez WUP w Toruniu upewnij się, czy przygotowany projekt spełnia wszystkie wymagania stawiane w danym konkursie. W procesie przygotowania Wniosku niezbędna jest biegła znajomość Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Podpisanie umowy

Jeżeli złożony w odpowiedzi na konkurs projekt uzyskał pozytywną ocenę podczas oceny formalno-merytorycznej na realizację projektu przyznana zostanie dotacja. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano środki finansowe oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy należy zgromadzić wymagane załączniki.

Realizacja projekt

Po podpisaniu umowy rozpoczyna się najciekawszy etap procesu wdrożenia - realizacja i rozliczenie projektu. Projekt należy realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie umowy o dofinansowanie - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.