Wiedza, Edukacja, Rozwój

PROGRAM OPERACYJNY

 Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNE KONKURSY

 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 - Poddziałenie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie
od 17 czerwca 2019 r. godzina 0:00 do 5 lipca 2019 r. godzina 13:00.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POWER 2014-2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

• publiczne służby zatrudnienia,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• agencje zatrudnienia,
• instytucje szkoleniowe,
• instytucje dialogu społecznego,
• instytucje partnerstwa lokalnego.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez:
1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)1:
• identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
• kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

1 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie. Pierwsze dwa elementy, wskazane w punkcie 1, instrumentu indywidualnej i kompleksowej pomocy są obligatoryjne, kolejne (wskazane w punktach 2-6) - fakultatywne – wybierane są w zależności od potrzeb i możliwości osób młodych, którym udzielane jest wsparcie.

Okres realizacji projektu nie wykracza poza 31.12.2021 r.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wynosi – 18 074 522,00 PLN.
Ostateczna kwota przeznaczona na konkurs/nabór uzależniona będzie od dostępności środków w ramach alokacji przeznaczonej na Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00%.
Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5,00% wartości projektu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział ds. Projektów Konkursowych tel. (56) 669 39 66, (56) 669 39 65, (56) 669 39 64,
(56) 669 39 89, (56) 669 39 93, (56) 669 39 94, (56) 669 39 23 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA ! Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany w serwisie internetowym IOK https://power.wup.torun.pl/
Ponadto zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie https://power.wup.torun.pl/, a także na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie publikowane są wszelkie istotne informacje, w tym również dotyczące wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Pobierz:

Regulamin konkursu 

Załączniki do regulaminu konkursu